DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3481 DƯƠNG NGỌC ĐẠM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3482 TRẦN QUỐC ĐÔNG ĐẠT Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3483 BÙI MINH KIM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3484 Trực tuyến Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3485 HỒ VĂN TÂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3486 BÙI THỊ BÌNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3487 ĐÀO THỊ HẰNG NGA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3488 Bưu chính công ích Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3489 LÂM VĂN CẢNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3490 NGUYỄN HỮU ĐẠT Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp