DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3691 NGUYỄN XUÂN VĨ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3692 UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐỨC PHỔ Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
3693 SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
3694 BAN DÂN TỘC TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
3695 HỒ THỊ MỸ LINH Lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3696 TT Zalo Phong Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3697 Phạm thị Như Kỳ, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3698 HUỲNH THỊ BÍCH NGỌC Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3699 Phạm Thị Như Kỳ, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3700 ĐÀO THỊ PHƯƠNG LINH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp