DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3791 ĐINH SƠN TRUNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3792 Phạm Thị Như Kỳ, NV bưu cục hành chính công Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3793 Phạm Thị Như Kỳ, NV bưu cục hành chính công Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3794 Phạm Thị Như Kỳ, NV bưu cục hành chính công Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3795 Phạm Thị Như Kỳ, NV bưu cục hành chính công Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3796 Phạm Thị Như Kỳ, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3797 MULLER JACQUES JACO Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3798 Vy Văn Thạch Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3799 LÊ THỊ THU HÀ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3800 Phạm Thị Như Kỳ, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp