DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3881 NGUYỄN THỊ THU HIỀN Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
3882 HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
3883 TRƯƠNG THỊ THANH TUYỀN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3884 LÊ HỒ NGUYỄN HIẾN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3885 Đinh Hổ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3886 HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
3887 VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
3888 CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU TƯ XÂY DỰNG THIÊN TÂN Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
3889 UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
3890 UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ