DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3911 NGUYỄN THỊ DIỆU ÂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3912 SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
3913 SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
3914 UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
3915 HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
3916 SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
3917 TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
3918 UBND HUYỆN MỘ ĐỨC Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
3919 UBND HUYỆN SƠN TỊNH Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
3920 UBND HUYỆN TƯ NGHĨA Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ