DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3941 SỞ NỘI VỤ TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
3942 VĂN PHÒNG HĐND TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
3943 SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
3944 SỞ XÂY DỰNG Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
3945 THANH TRA TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
3946 UBND HUYỆN TÂY TRÀ Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
3947 UBND HUYỆN ĐỨC PHỔ Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
3948 VĂN PHÒNG UBND TỈNH Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
3949 TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
3950 BAN QUẢN LÝ KKT DUNG QUẤT Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ