DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
41 LƯƠNG QUANG CHIÊU Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
42 HUỲNH VĂN ANH Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
43 NGUYỄN TẤN ĐẠT Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
44 TRẦN THỊ SƯƠNG Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
45 Sở Tư pháp Lĩnh vực báo chí Sở Thông tin và Truyền thông
46 Văn phòng Đại diện Trung trung bộ và Bắc Tây Nguyên - Báo Thanh Niên Lĩnh vực báo chí Sở Thông tin và Truyền thông
47 LÊ VĂN XUÂN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
48 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
49 Công ty Cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
50 Công ty Cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường