DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
41 LÝ VĂN NGỌC Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
42 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
43 TRẦN THỊ QUÝ HỢI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
44 MAI VĂN VIỆT Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
45 VÕ THỊ KIM THANH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
46 VÕ THỊ MỸ HẠNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
47 Trần Thị Thọ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
48 VÕ DUY PHU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
49 ĐẶNG HỮU KHIÊM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
50 NGUYỄN VĂN TÙNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp