DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
41 NGUYỄN THỊ MỸ DUNG Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
42 LÊ THỊ NHƯ ÁNH Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
43 NGUYỄN CÔNG THUẬN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
44 HUỲNH TA Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
45 NGUYỄN NGỌC HOÀNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
46 HUỲNH TẤN XÂM Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
47 NGUYỄN LAI Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
48 HUỲNH TẤN VỸ Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
49 LÊ TƯỢNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
50 VÕ TẤN LẤU Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn