DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
51 TRẦN DÁN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
52 TRẦN BAY Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
53 Công ty Cổ phần đầu tư Bất động sản bán lẻ Hùng Cường Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
54 Lao động- Thương binh và Xã hội huyện Lý Sơn. (2H) Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
55 Văn phòng HĐND tỉnh Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
56 LÊ VĂN KHANG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
57 BÙI GIA BẢO Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
58 BÙI GIA BẢO Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
59 BÙI GIA BẢO Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
60 BÙI GIA BẢO Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn