DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
51 NGUYỄN PHONG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
52 NGUYỄN VĂN BA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
53 NGUYỄN SĨ TẾ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
54 Sở Giao thông vận tải Lĩnh vực đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư
55 VÕ ANH THỦY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
56 RCOM ĐI MANG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
57 NGUYỄN TẤN VƯƠNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
58 NGUYỄN TRƯƠNG NHƯ TÂM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
59 BÙI THỊ LÝ QUỲNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
60 Nguyễn Dũng Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp