DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
61 CÔNG TY ĐIỆN LOẠI QUẢNG NGÃI Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
62 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
63 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
64 HUỲNH KIM LÂM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
65 TRẦN THỊ HỒNG YẾN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
66 ĐẶNG QUANG VĨNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
67 BÙI THỊ ÁNH HỒNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
68 LÊ THỊ NHƯ THIỆN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
69 ĐINH THÁI HUÂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
70 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp