DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
71 Phòng Lao động - TB&XH huyện Bình Sơn Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
72 Phòng Lao động - TB&XH huyện Bình Sơn Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
73 Phòng Lao động - TB&XH huyện Bình Sơn Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
74 Phòng Lao động - TB&XH huyện Bình Sơn Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
75 Phòng Lao động - TB&XH huyện Sơn Hà Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
76 Phòng Lao động - TB&XH huyện Sơn Hà Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
77 Phòng Lao động - TH&XH huyện Tư Nghĩa Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
78 Phòng Lao động - TB&XH huyện Ba Tơ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
79 Phòng Lao động - TB&XH huyện Ba Tơ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
80 Phòng Lao động - TB&XH huyện Ba Tơ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội