DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
71 TRẦN VĂN HẾT Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
72 TRẦN NHIỀU Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
73 NGUYỄN VĂN TÙNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
74 NGUYỄN CÔNG THUẬN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
75 Nguyễn Thanh Nam Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
76 Nguyễn Thanh Nam Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
77 Nguyễn Thanh Nam Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
78 Nguyễn Văn Bình Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
79 ĐỖ THỊ THU TRANG Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
80 NGUYỄN THỊ TRANG Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế