DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
71 LÊ VĂN HOÀNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
72 NGUYỄN HUY CHIẾN Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
73 Công ty TNHH Du lịch Trà Giang Lĩnh vực Lữ hành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
74 CÔNG TY TNHH MTV PHÚC BẢO AN Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và môi trường
75 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TRÀ THANH Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và môi trường
76 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TRÀ BÌNH Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và môi trường
77 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TRÀ BÌNH Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và môi trường
78 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TRÀ BÌNH Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và môi trường
79 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TRÀ THANH Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và môi trường
80 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TRÀ BÌNH Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và môi trường