DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
81 HỒ THỊ NGA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
82 HỒ THỊ BÍCH LAN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
83 HỒ THỊ NON Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
84 HỒ THỊ LAN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
85 NGUYỄN VĂN SANG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
86 NGUYỄN THỊ BÌNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
87 ĐINH HOÀNG DIỆU LINH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
88 TRẦN THỊ BÍCH NGUYÊN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
89 NGUYỄN THỊ TUYÊN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
90 HUỲNH LÊ KIM DUYÊN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp