DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 Công ty CP Đầu tư Xây dựng Dịch vụ Đông Phương Lĩnh vực đăng ký biện pháp đảm bảo Sở Tài nguyên và môi trường
2 NGUYỄN CÔNG THUẬN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3 NGUYỄN CÔNG THUẬN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4 NGUYỄN CÔNG THUẬN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
5 Nguyễn Thị Kim Hồng Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn