DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
51 Ban Quản lý chương trình MTQG xã Bình Thuận Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
52 Ban Quản lý Chương trình MTQG xã Bình Thuận Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
53 Ban Quản lý Chương trình MTQG xã Bình Thuận Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
54 NGUYỄN CÔNG THUẬN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
55 Ban Quản lý Chương trình MTQG xã Bình Thuận Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính