DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
51 Bưu chính công ích Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
52 Trực tuyến Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
53 Bưu chính công ích Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
54 TRẦN THỊ VỸ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
55 TRẦN THỊ BÍCH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp