DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
51 Phòng Lao Động Thương binh& Xã hội huyện Ba Tơ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
52 Phòng Lao Động Thương binh& Xã hội huyện Ba Tơ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
53 Nguyễn Ngọc Châu Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
54 Nguyễn Ngọc Châu Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
55 Phan Thanh Xuân Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn