DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
5826 NGUYỄN NGỌC ĐUYN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5827 NGUYỄN CÔNG HẬU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5828 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5829 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5830 PHÙNG MINH VIỆT Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp