DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
5871 CHÂU THỊ TIÊN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5872 NGÔ CẢNH TIÊN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5873 NGUYỄN CHÂU BẢO VY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5874 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5875 HUỲNH BẢO NGỌC Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp