DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
5891 NGUYỄN ANH KIỆT Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
5892 LÊ VĂN TUẤN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5893 NGUYỄN THỊ ĐẠO Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5894 ĐINH NGỌC PHƯƠNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5895 TRỊNH MẸO Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp