DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
56 Ban Quản lý Chương trình MTQG xã Bình Thuận Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
57 Ban Quản lý Chương trình MTQG xã Bình Thuận Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
58 Ban Quản lý Chương trình MTQG xã Bình Thuận Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
59 Ban Quản lý Chương trình MTQG xã Bình Thuận Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
60 BQL các dự án ĐTXD và PTQĐ Trà Bồng Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và môi trường