DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
66 NGUYỄN CÔNG THUẬN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
67 NGUYỄN CÔNG THUẬN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
68 NGUYỄN THỊ THÁI NGUYÊN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
69 NGUYỄN THỊ THÁI NGUYÊN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
70 NGUYỄN THỊ THÁI NGUYÊN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn