DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
71 LÊ VĂN BÌNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
72 Trực Tuyến Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
73 VÕ THỊ TRÀ MY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
74 PHẠM VĂN LẠI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
75 NGUYỄN NGỌC TIỀN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp