DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
76 NGUYỄN HỒNG NGUYÊN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
77 Bưu chính khác Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
78 Bưu chính khác Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
79 Bưu chính khác Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
80 GUO XUEMING Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp