DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
81 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội huyện Bình Sơn Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
82 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội huyện Bình Sơn Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
83 Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội huyện Bình Sơn Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
84 ĐỖ THANH LINH Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
85 Công ty TNHH Happy Furniture (Viêt nam) Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội