DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
101 TRUONG THỊ KIM PHƯỢNG Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
102 TRUONG THỊ KIM PHƯỢNG Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
103 TRUONG THỊ KIM PHƯỢNG Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
104 TRUONG THỊ KIM PHƯỢNG Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
105 TRUONG THỊ KIM PHƯỢNG Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội