DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
11 BQL DA ĐTXD CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực dự án đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
12 BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP TỈNH Lĩnh vực dự án đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
13 ĐỖ THỊ HẠNH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
14 Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Lĩnh vực dự án đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
15 ĐỖ THỊ HẠNH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn