DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
16 TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
17 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
18 LÊ QUỐC VIỆT Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
19 Nguyễn Hữu Cầu Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
20 Nguyễn Thanh Nam Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn