DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
21 BQL DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực dự án đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
22 Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi Lĩnh vực dự án đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
23 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh quảng Ngãi Lĩnh vực dự án đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
24 Sở Y tế Quảng Ngãi Lĩnh vực dự án đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
25 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực dự án đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư