DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
26 LÊ ĐÌNH HẢI Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
27 LÊ ĐÌNH HẢI Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
28 TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
29 NGUYỄN QUỐC HƯỞNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
30 VĂN HỮU LÀNH Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn