DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
36 NGUYỄN THỊ THÔI Lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ
37 NGUYỄN THỊ THÔI Lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ
38 NGUYỄN THỊ THÔI Lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ
39 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư
40 NGUYỄN PHÚ NGỌC NGỌC NGỌC Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn