DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
41 NGUYỄN LIÊM Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
42 TRẦN MINH TÂN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
43 ĐÀO VIỆT HƯNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
44 Công ty TNHH South Sea Leatherwares Việt Nam Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
45 TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ