DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
4101 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4102 NGÔ QUANG VŨ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4103 BRUNNER DASHIELL ROBIN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4104 VÕ HỮU ĐẠO Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4105 NGUYỄN HỮU LÂM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4106 Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Ba Gia Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
4107 PHẠM NGỌC TIẾN Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
4108 HỒ HOÀNG ĐỨC Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4109 Huỳnh Văn Đường Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4110 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4111 LÊ THỊ THU TRẬN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4112 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4113 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4114 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4115 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4116 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4117 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4118 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4119 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4120 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4121 Đào Thị Thanh Huệ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4122 Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Ba Gia Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
4123 Nguyễn Thị Hồng Nhị Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
4124 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4125 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4126 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4127 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4128 Nguyễn Thị Việt Cường (NV bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4129 Nguyễn Thị Việt Cường (NV bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4130 Nguyễn Thị Việt Cường (NV bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4131 Lê Thị Hồng Hương Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4132 Nguyễn Thị Việt Cường (NV bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4133 Nguyễn Thị Việt Cường (NV bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4134 Nguyễn Thị Đào Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4135 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4136 NGUYỄN THỊ KIỀU TRINH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4137 HUỲNH NGỌC LAM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4138 Phạm Minh Hoàng Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
4139 Công ty TNHH Thương mại Vận tải Hân Nga Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
4140 Công ty TNHH Nguyệt Vy Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
4141 Công ty TNHH Sản xuất Gạch Polime Ba Tơ Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
4142 Công ty TNHH Sản xuất Gạch Polime Ba Tơ Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
4143 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4144 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4145 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4146 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4147 ĐẶNG THỊ LIỂU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4148 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4149 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4150 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp