DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
4401 TRẦN THỊ NGỌC LOAN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4402 SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
4403 NGUYỄN THỊ SEN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4404 NGUYỄN THỊ BÌNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4405 LE VĂN LINH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4406 HỒ THỊ Ý Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4407 BÙI THỊ HỒNG LÂM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4408 HỒNG THỊ DUNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4409 NGUYỄN HỒNG THÀNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4410 TRẦN THỊ MINH HUYỀN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4411 ĐĂNG THỊ PHƯƠNG OANH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4412 NGUYỄN VĂN SÂM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4413 PHẠM THỊ HƯƠNG GIANG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4414 NGUYỄN THỊ KIM THOA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4415 VO QUANG TOM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4416 HUỲNH THỊ HOA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4417 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4418 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4419 LÊ TUẤN VĂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4420 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4421 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4422 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4423 NGUYỄN THỊ HUỆ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4424 NGUYỄN THỊ KIM LINH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4425 TRẦN THỊ NGUYỆT MINH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4426 NGUYỄN THỊ YẾN LINH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4427 TRƯƠNG THỊ THU THÚY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4428 NGUYỄN TẤN TỐ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4429 VÕ MINH QUANG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4430 LÊ VĂN TÙNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4431 PHẠM THỐNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4432 LÊ PHÚ CƯỜNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4433 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4434 NGUYỄN THỊ NGHĨA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4435 TRƯƠNG THỊ KIM HÀ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4436 LE THỊ YẾN NHI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4437 HỒ MINH TRUNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4438 ĐỖ THỊ HÀ VY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4439 NGUYỄN HỮU THỌ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4440 HỒ ĐẮC HÙNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4441 NGUYỄN TẤN LONG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4442 ĐỖ THỊ THU HƯƠNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4443 TRƯƠNG THỊ NHƯ HIỀN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4444 TRẦN THỊ LỆ TUYỀN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4445 Đặng Thị Liên Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4446 NGUYỄN THỊ KIM KIỀU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4447 TRẦN THỊ MINH XUÂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4448 VÕ THỊ BÍCH DUYÊN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4449 LÊ TẤN SÂM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4450 PHẠM HỒNG HẢO Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp