DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
4751 Trần Văn May Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4752 Trần Văn May Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4753 Phạm ổi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4754 PHẠM NGỌC THẠCH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4755 NGÔ THỊ NHẬT DUYÊN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4756 TÔ ĐÌNH DƯƠNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4757 Nguyễn Văn Bỗng Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4758 MAI NGỌC DƯỢC Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4759 Trần Thị Tải Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4760 VÕ THỤY TƯỜNG VY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4761 Nguyễn Khắc Lân Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4762 ĐẶNG HOÀNG ANH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4763 PHẠM NGỌC HÒA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4764 Trần Văn Pho Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4765 VÕ TRỌNG ĐẠI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4766 Phùng Thị Ba Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4767 NGUYỄN VĂN THIÊN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4768 TRẦN THỊ HÀ MY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4769 HỘ KINH DOANH NEM CHẢ ÚT TÂN Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4770 NGuyễn Thị Nghị Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4771 LÂM THỊ TUYẾT Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4772 NGUYỄN THỊ NỤ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4773 LÊ THỊ TẶNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4774 Trần Quang Vinh Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4775 LÊ VĂN QUẤT Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4776 DƯƠNG ANH HẢO Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4777 Trương Thẩm Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4778 LÂM PHƯỚC HƯNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4779 Công ty TNHH Cơ giới và Xây lắp Việt Đức Lĩnh vực khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
4780 HỒ VĂN CHÂN Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
4781 TRẦN VĂN THÀNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4782 TRẦN THÚC BẢO Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4783 Nguyễn Văn Nông Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4784 PHAN VƯƠNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4785 MONDAL ROFIKUL Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4786 NGUYỄN HỮU CẦU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4787 NGUYỄN THỊ THIẾT Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4788 NGUYỄN VĂN TIÊN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4789 VI NHẤT DƯỠNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4790 NGÔ VĂN DANH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4791 ĐIỆP ANH ĐIỀU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4792 NGUYỄN THỊ ẢNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4793 HUỲNH THỊ THỦY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4794 LÊ THỊ ÁNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4795 HUỲNH THỊ LAN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4796 PHAN NGUYỄN TRƯỜNG SƠN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4797 MAI THỊ HỒNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4798 NGUYỄN VĂN ĐỦ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4799 HUỲNH THỊ HỒNG PHƯỢNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4800 VÕ CHỨC Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp