DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
4801 LÊ VĂN HƯNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4802 Ngô Hữu Hai Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4803 Đinh Duy Kiệt Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4804 BÙI THANH KHA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4805 PHẠM TẤN ĐẠT Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4806 ĐỖ THỊ KIM LY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4807 NGUYỄN THỊ TRƯỜNG AN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4808 NGUYỄN THỊ LÀNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4809 LÊ VĂN NHIÊN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4810 NGUYỄN QUANG VŨ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4811 NGÔ VĂN ĐÁNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4812 LÊ THỊ ÁNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4813 NGUYỄN THỊ NGỌC THUYÊN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4814 TRỊNH VĂN SANG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4815 TIÊU MINH THIỆN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4816 VÕ THỊ LUẬN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4817 LÊ VINH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4818 VÕ THỊ THANH THÚY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4819 VÕ THỊ THANH THÚY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4820 PHAN THU QUYÊN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4821 PHẠM NGỌC NGUYÊN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4822 PHẠM THỊ THẢO HƯƠNG Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
4823 HỘ KINH DOANH Ý TÂM Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4824 NGÔ THỊ HƯƠNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4825 Nguyễn Thị Thanh Mai Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4826 TRẦN NGỌC HIỆU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4827 VÕ ĐÌNH DŨNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4828 HỒ THỊ HOÀNG TUYẾN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4829 HUỲNH QUỐC VŨ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4830 HỒ THỊ HOA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4831 ĐÀO THANH ĐƯƠNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4832 NGUYỄN ĐÌNH TOÀN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4833 NGUYỄN HOÀNG PHÁP Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4834 ĐINH ĐỨC TÔN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4835 LÊ ĐỨC DƯƠNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4836 NGÔ HUỲNH NGỌC QUYÊN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4837 VÕ THỊ ÁI HƯƠNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4838 NGÔ HOÀNG NGHIÊM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4839 VÕ HUỲNH ĐỨC Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4840 NGUYỄN THANH TUYẾN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4841 NGUYỄN THỊ HÀ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4842 QUẢNG HOÀNG HIỆP Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4843 NGUYỄN THỊ HỒNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4844 VÕ THỊ ĐIỆU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4845 NGUYỄN THỊ THANH LAN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4846 VY THỊ KIM NHUNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4847 DƯƠNG THỊ NGỌC YẾN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4848 PHẠM LAI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4849 NGUYỄN ĐỖ THỊ THU THẢO Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4850 DIỆP HỮU HUY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp