DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 Trực tuyến Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
2 HỒ THỊ THU THẢO Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3 TRẦN HUY VŨ Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4 LÊ VĂN HOÀNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
5 LÊ VĂN HOÀNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
6 LÊ VĂN HOÀNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
7 ĐỖ NGỌC MINH Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
8 LÊ VĂN HOÀNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
9 TRẦN HUY VŨ Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
10 ĐỖ NGỌC MINH Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
11 TRẦN HUY VŨ Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
12 ĐỖ NGỌC MINH Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
13 NGUYỄN THỊ THƯƠNG THƯƠNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
14 TRẦN HUY VŨ Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
15 LÊ QUANG VĨ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
16 NGUYỄN THANH TRÀ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
17 HUỲNH THỊ HIỆP Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
18 NGUYỄN CÔNG NHẤT Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
19 TRẦN VĂN TUẤN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
20 NGUYỄN CU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
21 PHẠM VINH LƯU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
22 NGUYỄN THỊ KIM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
23 CAO THỊ MỸ HÒA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
24 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
25 TRẦN NGUYỄN HỮU QUYẾT Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
26 NGUYỄN THỊ TẦN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
27 NGUYỄN VĂN HY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
28 TRẦN NGỌC TIỄN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
29 TRƯƠNG VÀNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
30 LÊ XUÂN HUY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp