DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 TRẦN THỊ MINH TUYỀN Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
2 Nguyễn Dũng Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3 NGUYỄN HỮU DI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4 Phạm Ngọc Tần Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5 NGUYỄN BÁ LINH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
6 LA HÙNG VƯƠNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
7 LA CÁT ĐỜI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
8 LÊ VĂN THỌ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
9 HỒ VĂN AN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
10 JOHNSON PETER KINGSLAND Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
11 TRẦN MINH SONG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
12 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
13 ĐOÀN THANH LUYỆN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
14 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
15 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
16 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
17 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
18 NGUYỄN THỊ ÁNH NGA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
19 HỒ NAM TRÂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
20 NGUYỄN THỊ DƯỠNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
21 NGUYỄN CÔNG BÍNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
22 Nhan Thị Thu Liễu Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
23 LÊ VĂN TRUNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
24 Nguyễn Thanh Huy Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
25 VÕ THỊ KIỀU PHƯƠNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
26 BÙI ĐÌNH SÚY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
27 TRẦN NGUYỄN MINH BẢO Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
28 VŨ ĐÌNH LÂM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
29 CUNNINGHAM COLIN DOUGLAS Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
30 PHAN THỊ NGỌC CHÂU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
31 ĐỖ THỊ MỸ TRÂM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
32 VÕ HUY TÍNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
33 NGUYỄN THỊ THU HIỀN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
34 MOORHEAD ALAN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
35 NGUYỄN THANH SANG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
36 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
37 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
38 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
39 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
40 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
41 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
42 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
43 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
44 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
45 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
46 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
47 LÊ MAI THÙY DƯƠNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
48 Nguyễn Thị Việt Cường, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
49 NGUYỄNN THỊ THU TRANG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
50 NGUYỄN THỊ LỆ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp