Đến tháng 5/2022
Tỉnh Quảng Ngãi đã giải quyết

94,58 %
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
10:30:30, 25/05/2022)