Đến tháng 7/2021
tỉnh Quảng Ngãi đã giải quyết

94,03 %
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
18:44:20, 27/07/2021)