Đến tháng 10/2021
Tỉnh Quảng Ngãi đã giải quyết

94,3 %
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
08:51:04, 21/10/2021)