CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Bố trí, ổn định dân cư ngoài tỉnh
Lĩnh vực Lĩnh vực phát triển nông thôn
Cơ quan thực hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi hoặc qua hệ thống bưu điện
- Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi (địa chỉ: 54 - Hùng Vương – TP Quảng Ngãi – tỉnh Quảng Ngãi)
- Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng: từ 7h15 đến 11h15
Chiều: từ 13h30 đến 16h30

Trình tự thực hiện

Bước 1. Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã nơi đi thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ngãi gửi hồ sơ đến UBND huyện nơi đi (cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp).

Bước 2. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ của UBND cấp xã nơi đi, UBND cấp huyện nơi đi tổ chức thẩm định hồ sơ và gửi hồ sơ đến UBND tỉnh Quảng Ngãi.

 Bước 3. Trong vòng 10 ngày làm việc, UBND tỉnh Quảng Ngãi (nơi đi) chuyển hồ sơ cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và PTNT) kiểm tra, thực hiện. Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh (nơi đi) ban hành Quyết định di dân đến vùng dự án, phương án và gửi Quyết định đến UBND tỉnh nơi đến.

Bước 4. UBND tỉnh nơi đến trpng thời hạn 30 ngày kế từ ngày nhận được văn bản của UBND tỉnh Quảng Ngãi (nơi đi), căn cứ vào kế hoạch bố trí, ổn định dân cư hàng năm của tỉnh, tổ chức thẩm tra địa bàn nhân dân, xem xét ban hành quyết định tiếp nhận bố trí, ổn định dân cư đến vùng dự án, phương án.


Thời hạn giải quyết

70 ngày

Đối tượng thực hiện Công dân
Tổ chức
Phí Không
Lệ Phí Không
Thành phần hồ sơ

- Hồ sơ UBND cấp xã gửi UBND huyện, gồm:

+ Đơn tự nguyện bố trí, ổn định dân cư (ban hành kèm theo Phụ lục I của Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định quy trình bố trí, ổn định dân cư thực hiện bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ);

+ Biên bản họp bình xét hộ dân được bố trí, ổn định (ban hành kèm theo Phụ lục II của Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT);

+ Danh sách trích ngang các hộ bố trí, ổn định dân cư ban hành kèm theo Phụ lục III của Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT);

+ Tờ trình của UBND cấp xã.

+ Số lượng: 01 bộ

- Hồ sơ UBND cấp huyện gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi

+ Danh sách trích ngang các hộ bố trí, ổn định dân cư ban hành kèm theo Phụ lục III của Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT);

+ Tờ trình của UBND cấp huyện.

+ Số lượng: 01 bộ

- Hồ sơ UBND tỉnh Quảng Ngãi nơi đi gửi UBND cấp tỉnh nơi đến:

+ Quyết định di dân đến vùng dự án, phương án bố trí, ổn định dân cư

+ Công văn đề nghị UBND tỉnh nơi đến phối hợp và ra Quyết định tiếp nhận bố trí, ổn định dân cư đến vùng dự án, phương án.

+ Số lượng: 01 bộ.


Yêu cầu - điều kiện Không
Căn cứ pháp lý

- Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ohee duyệt chương trình Bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, Đặc biệt khó khăn, Biên giới, Hải đảo, Di cư tự do, Khu rừng đặc dụng  giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020;

- Điều 7, Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định Quy trình bố trí ổn định dân cư thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ.


Kết quả thực hiện Quyết định của UBND tỉnh Quảng Ngãi.
Biểu mẫu đính kèm