CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyển sang sử dụng cho mục đích khác
Lĩnh vực Lĩnh vực lâm nghiệp
Cơ quan thực hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi hoặc qua hệ thống bưu điện
- Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi (địa chỉ: 54 - Hùng Vương – TP Quảng Ngãi – tỉnh Quảng Ngãi)
- Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng: từ 7h15 đến 11h15
Chiều: từ 13h30 đến 16h30

Trình tự thực hiện

- Bước 1. Nộp hồ sơ

Các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cộng đồng dân cư nông thôn trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài là chủ dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác chịu trách nhiệm tổ chức lập phương án trồng rừng thay thế, nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi.

- Bước 2. Kiểm tra, xử lý hồ sơ

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.

+ Trong thời gian 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Nông nghiệp và PTNT có văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ.

+ Trong thời gian 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Hội đồng và tổ chức thẩm định (trường hợp Phương án trồng rừng thay thế có tổng diện tích dưới 50 hecta thì không nhất thiết thành lập Hội đồng thẩm định Phương án với đầy đủ thành phần. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định số lượng thành phần Hội đồng thẩm định phù hợp). Trường hợp phải xác minh thực địa, thì thời gian thấm định phương án không được kéo dài quá 15 (mười lăm) ngày làm việc.

+ Trong thời gian 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày họp Hội đồng thẩm định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi xem xét phê duyệt phương án. Trường hợp không đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét phê duyệt phương án, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải trả lời cho chủ dự án đã gửi đề nghị biết lý do.

+ Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình đề nghị phê duyệt phương án của Sở Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phải phê duyệt phương án; trường hợp không phê duyệt, UBND tỉnh Quảng Ngãi phải thông báo cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rõ lý do để trả lời cho chủ dự án đã gửi đề nghị biết.

- Bước 3. Trả kết quả

Nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi


Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 35 ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện Công dân
Tổ chức
Phí Không
Lệ Phí Không
Thành phần hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:     

+ Tờ trình xin phê duyệt phương án trồng rừng thay thế.

+ Phương án trồng rừng thay thế chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

+ Bản đồ thiết kế khu trồng rừng thay thế và các tài liệu có liên quan.

- Số lượng hồ sơ:  05 bộ.


Yêu cầu - điều kiện

 Không


Căn cứ pháp lý

- Thông tư số 23/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

- Điều 21, Luật lâm nghiệp số 16/2017/QH14


Kết quả thực hiện Quyết định phê duyệt phương án trồng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyển sang sử dụng cho mục đích khác.
Biểu mẫu đính kèm  - Phương án trồng rừng thay thế theo mẫu tại Phụ lục I của Thông tư số 23/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017  -  Tải file
 - Văn bản đề nghị theo mẫu tại Phụ lục II của Thông tư số 23/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017  -  Tải file