CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Cấp Quyết định, phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm nhân giống bằng phương pháp vô tính
Lĩnh vực Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan thực hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm phục vụ Hành Chính Công tỉnh Quảng Ngãi hoặc qua đường bưu điện.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào giờ hành chính của tất cả các ngày trong tuần, trừ ngày lễ, tết, thứ 7 và Chủ nhật.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ Hành Chính Công tỉnh Quảng Ngãi hoặc qua đường bưu điện.

Địa chỉ: số 54 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Bước 2: Kiềm tra, xử lý hồ sơ

          - Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.

- Nếu hồ sơ không hợp lệ trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật xem xét tính đầy đủ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì phải thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.

Bước 3: Trả kết quả

Nhận kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành Chính Công tỉnh Quảng Ngãi hoặc qua đường bưu điện.


Thời hạn giải quyết

* Cấp Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng: 25 ngày làm việc

- Trường hợp Cấp Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng: trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thành lập, Hội đồng có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, kiểm tra cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng tại địa điểm có cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng. Trường hợp cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng đáp ứng đủ điều kiện, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thẩm định, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng theo Mẫu số 04.CĐD, Mẫu số 05.CĐD Phụ lục VI Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019.

- Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

* Phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng: 05 ngày làm việc.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thẩm định. Trường hợp cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn cơ sở, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, Quyết định công nhận vườn cây đầu dòng.

 - Trường hợp không phục hồi Quyết định phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Đối tượng thực hiện Công dân
Tổ chức
Phí

Không

Lệ Phí Không
Thành phần hồ sơ

          - Thành phần hồ sơ:

* Trường hợp Cấp Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm nhân giống bằng phương pháp vô tính

+ Văn bản đề nghị cấp Quyết định công nhận cây đầu lòng, Quyết định công nhận vườn cây đầu dòng theo Mẫu số 01.CĐD phục lục VI ban hành kèm theo Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác.

+ Báo cáo kết quả bình tuyển cây đầu dòng theo Mẫu số 02.CĐD Phục lục VI; báo cáo kết quả thiết lập vườn cây đầu dòng theo Mẫu số 03.CĐD Phục lục VI ban hành kèm theo Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ.

* Trường hợp cấp phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm nhân giống bằng phương pháp vô tính

+ Văn bản đề nghị Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, Quyết định công nhận vườn cây đầu dòng.

- Số lượng hồ sơ:  01(bộ)


Yêu cầu - điều kiện Không
Căn cứ pháp lý

- Khoản 1, khoản 2, khoản 5 Điều 24 Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19/11/2018.

- Khoản 1, khoản 2, khoản 4 Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác.

- Quyết định số 151/QĐ-BNN-TT ngày 09/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế lĩnh vực trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


Kết quả thực hiện Giấy công nhận
Biểu mẫu đính kèm  - Báo cáo kết quả bình tuyển cây đầu dòng  -  Tải file
 - Báo cáo kết quả thiết lập vườn cây đầu dòng   -  Tải file
 - Quyết định công nhận cây đầu dòng  -  Tải file
 - Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng   -  Tải file
 - Quyết định công nhận vườn cây đầu dòng  -  Tải file