CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Kiểm dịch động vật trên cạn tham gia hội chợ, triển lãm, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật; sản phẩm động vật trên cạn tham gia hội chợ, triển lãm
Lĩnh vực Lĩnh vực chăn nuôi và thú y
Cơ quan thực hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi hoặc qua hệ thống bưu điện
- Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi (địa chỉ: 54 - Hùng Vương – TP Quảng Ngãi – tỉnh Quảng Ngãi)
- Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng: từ 7h15 đến 11h15
Chiều: từ 13h30 đến 16h30

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi.

Bước 2. Kiểm tra, xử lý hồ sơ

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

- Bước 3: Trả kết quả

Nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi.


Thời hạn giải quyết

- Trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Chi cục Chăn nuôi và Thú y xác nhận khai báo kiểm dịch, thông báo cho chủ hàng thời gian, địa điểm kiểm dịch.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày bắt đầu kiểm dịch, nếu đáp ứng yêu cầu kiểm dịch thì Chi cục Chăn nuôi và Thú y cấp giấy chứng nhận kiểm dịch.

- Đối với động vật xuất phát từ cơ sở được công nhận an toàn dịch bệnh hoặc đã được giám sát không có mầm bệnh hoặc đã được phòng bệnh bằng vắc xin và còn miễn dịch bảo hộ với các bệnh theo quy định tại Phụ lục XI ban hành kèm theo Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/06/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thì trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đăng ký kiểm dịch, Chi cục Chăn nuôi và Thú y cấp giấy chứng nhận kiểm dịch.

Đối tượng thực hiện Công dân
Tổ chức
Phí

Theo quy định tại Phụ lục 4 Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính và Thông tư 113/2015/TT-BTC ngày 07/8/2015 của Bộ Tài chính (có đính kèm).

Lệ Phí

Theo quy định tại Phụ lục 4 Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính và Thông tư 113/2015/TT-BTC ngày 07/8/2015 của Bộ Tài chính (có đính kèm).

Thành phần hồ sơ

- Thành phần hồ sơ: Đơn đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi tỉnh.

- Số lượng hồ sơ : 01 bộ


Yêu cầu - điều kiện

Không


Căn cứ pháp lý

- Luật Thú y năm 2015;

- Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thú y;

- Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn;

- Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong công tác Thú y;

- Thông tư 113/2015/TT-BTC ngày 07/8/2015 của Bộ Tài chính Bãi bỏ một số nội dung tại Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 19/5/2012 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.


Kết quả thực hiện - Đối với trường hợp Kiểm dịch động vật trên cạn tham gia hội chợ, triển lãm, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật : Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh Mẫu (12b qui định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/06/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). - Đối với trường hợp Kiểm sản phẩm động vật trên cạn tham gia hội chợ, triển lãm : Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Mẫu 12d qui định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/06/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Biểu mẫu đính kèm  - Phí kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; Kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y  -  Tải file
 - Đơn đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi tỉnh  -  Tải file