CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận ATTP vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP)
Lĩnh vực Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản
Cơ quan thực hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi hoặc qua hệ thống bưu điện
- Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi (địa chỉ: 54 - Hùng Vương – TP Quảng Ngãi – tỉnh Quảng Ngãi)
- Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng: từ 7h15 đến 11h15
Chiều: từ 13h30 đến 16h30

Trình tự thực hiện

- Bước 1. Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Giấy hẹn cho người nộp;

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

- Bước 2. Kiểm tra, xử lý hồ sơ

Trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ phải tiến hành kiểm tra hồ sơ và xem xét cấp hoặc không cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP).

- Bước 3. Trả kết quả

Nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi.


Thời hạn giải quyết

03 (ba) ngày làm việc.

 

Đối tượng thực hiện Doanh nghiệp
Tổ chức
Phí

+ Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đối với cơ sở đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn để sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm sản: 150.000 đồng/lần cấp (biểu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính);

+ Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đối với cơ sở đủ điều kiện đảm bảo ATTP để sản xuất, kinh doanh thực phẩm thủy sản: 40.000 đồng/lần cấp (Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 107/2012/TT-BTC ngày 28/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

Lệ Phí

+ Phí thẩm xét hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm sản và thủy sản đủ điều kiện ATTP: 500.000đ/lần/cơ sở (biểu số 02 ban hành kèm theo Thông tư 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

+ Phí thẩm định cơ sở sản xuất thực phẩm nông lâm sản và thủy sản (biểu số 02 ban hành kèm theo Thông tư 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính):

++ Cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ: 1.000.000đ/lần/cơ sở;

++ Cơ sở sản xuất thực phẩm doanh thu ≤ 100 triệu đồng/tháng: 2.000.000đ/lần/cơ sở;

 ++ Cơ sở sản xuất thực phẩm doanh thu > 100 triệu đồng/tháng: 3.000.000đ/lần/cơ sở.

+ Phí kiểm tra định kỳ cơ sở sản xuất thực phẩm nông lâm sản và thủy sản (biểu số 02 ban hành kèm theo Thông tư 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính):

++ Cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ: 500.000đ/lần/cơ sở;

++ Cơ sở sản xuất thực phẩm doanh thu ≤ 100 triệu đồng/tháng: 1.000.000đ/lần/cơ sở;

 ++ Cơ sở sản xuất thực phẩm doanh thu > 100 triệu đồng/tháng: 1.500.000đ/lần/cơ sở.

Thành phần hồ sơ

- Thành phần hồ sơ: Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (Có mẫu kèm theo).

- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.


Yêu cầu - điều kiện Không
Căn cứ pháp lý

- Thông tư số 107/2012/TT-BTC ngày 28/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thủy sản;

- Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm;

- Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất , kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.

- Thông tư số 286/2016/TT-BTC.


Kết quả thực hiện - Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP theo mẫu nêu tại Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT; - Thời hạn hiệu lực của kết quả: Trùng với thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cũ.
Biểu mẫu đính kèm  -  Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP  -  Tải file