CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động liên quan đến đê điều
Lĩnh vực Lĩnh vực đê điều
Cơ quan thực hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi hoặc qua hệ thống bưu điện
- Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi (địa chỉ: 54 - Hùng Vương – TP Quảng Ngãi – tỉnh Quảng Ngãi)
- Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng: từ 7h15 đến 11h15
Chiều: từ 13h30 đến 16h30

Trình tự thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi.

Bước : Kiểm tra, xử lý hồ sơ

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Trả kết quả

Nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi.


Thời hạn giải quyết

- Trong thời hạn 2 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

- Trong thời hạn 3 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan thẩm định có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết, nếu đủ điều kiện để gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thì trình cấp có thẩm quyền cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung; trường hợp không đủ điều kiện gia hạn, điều chỉnh nội dung cơ quan tiếp nhận trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép và thông báo lý do không gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép.

- Cấp có thẩm quyền xem xét, gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép trong thời hạn không quá 2 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận kết quả thẩm định của cơ quan thẩm định và hồ sơ liên quan kèm theo

- Trường hợp đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chấp thuận, thẩm định các hoạt động liên quan đến đê điều, UBND tỉnh có quyết định cấp giấy phép ngay sau khi nhận văn bản chấp thuận của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đối tượng thực hiện Công dân
Tổ chức
Phí Không
Lệ Phí Không
Thành phần hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều (theo mẫu tại Phụ lục II).

+ Hồ sơ thiết kế kỹ thuật bổ sung (trường hợp đề nghị điều chỉnh) và phương án bảo đảm an toàn cho công trình đã được phê duyệt.

+ Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép đã được cấp; biên bản các lần vi phạm và hình thức xử phạt (nếu có).

+ Văn bản thoả thuận với tổ chức trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình đê điều nơi có hoạt động đề nghị gia hạn, điều chỉnh.

+ Văn bản chấp thuận, thẩm định các hoạt động liên quan đến đê điều của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nếu có), thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 46/2011/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ chính + 01 bộ sao chụp)

Trường hợp đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chấp thuận, thẩm định các hoạt động liên quan đến đê điều thì tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phépnộp 04 bộ hồ sơ (02 bộ chính và 02 bộ sao chụp) tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định để gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, cho ý kiến theo quy định tại Thông tư số 46/2011/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


Yêu cầu - điều kiện Không có.
Căn cứ pháp lý

- Luật Đê điều ngày 29/11/2006;

- Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28/6/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều;

- Thông tư số 46/2011/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về trình tự thực hiện việc chấp thuận, thẩm định các hoạt động liên quan đến đê điều;

- Quyết định 02/2018/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 của UBND tỉnh ban hành quy định về cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đêđiều trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.


Kết quả thực hiện Quyết định hành chính.
Biểu mẫu đính kèm  - Đơn đề nghị cấp phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi  -  Tải file