CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Đăng ký xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật do địa phương quản lý
Lĩnh vực Lĩnh vực chăn nuôi và thú y
Cơ quan thực hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi hoặc qua hệ thống bưu điện
- Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi (địa chỉ: 54 - Hùng Vương – TP Quảng Ngãi – tỉnh Quảng Ngãi)
- Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng: từ 7h15 đến 11h15
Chiều: từ 13h30 đến 16h30

Trình tự thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi.

Bước 2. Kiểm tra, xử lý hồ sơ

- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Cơ quan thú y kiểm tra tính hợp lệ và thẩm định nội dung của hồ sơ; nếu:

+ Hồ sơ không hợp lệ, Cơ quan thú y thông báo bằng văn bản cho cơ sở để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện.

+ Hồ sơ hợp lệ, Cơ quan thú y thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá (sau đây gọi chung là Đoàn đánh giá) và thông báo kế hoạch kiểm tra, đánh giá cho cơ sở.

- Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày thành lập, Đoàn đánh giá phải thực hiện kiểm tra, đánh giá tại cơ sở.

- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra tại cơ sở hoặc kể từ ngày nhận kết quả xét nghiệm bệnh, Cơ quan thú y cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở đạt yêu cầu; trường hợp không cấp Giấy chứng nhận, Cơ quan thú y phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do và hướng dẫn cơ sở khắc phục các nội dung chưa đạt yêu cầu.

Bước 3: Trả kết quả

Nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi.


Thời hạn giải quyết

20 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện Công dân
Tổ chức
Phí

- Phí thẩm định vùng ATDB (là 01 huyện): 3.600.000 đồng/lần

- Phí thẩm định cơ sở chăn nuôi tư nhân (do xã, huyện quản lý): 300.000 đồng/lần.

- Phí thẩm định cơ sở chăn nuôi tư nhân (do tỉnh hoặc trung ương quản lý): 1.040.000 đồng/lần.

Lệ Phí

Lệ phí cấp giấy chứng nhận: 70.000 đồng

Thành phần hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Chủ cơ sở chăn nuôi lập hồ sơ đăng ký chứng nhận an toàn dịch bệnh gồm:

++ Đơn đăng ký.

++ Báo cáo điều kiện cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn hoặc Báo cáo điều kiện cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản.

++ Báo cáo kết quả giám sát cơ sở an toàn dịch bệnh.

++ Bản sao kết quả kiểm tra, phân loại cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm còn hiệu lực (nếu có).

+ Bản sao Giấy chứng nhận VietGAHP (đối với cơ sở chăn nuôi động vật trên cạn) hoặc VietGAP (đối với sản xuất giống, nuôi động vật thủy sản thương phẩm) còn hiệu lực (nếu có).

+ Đối với cơ sở chăn nuôi cấp xã, Chủ tịch UBND cấp xã nộp hồ sơ gồm:

++ Văn bản đề nghị.

++ Báo cáo điều kiện cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở chăn nuôi cấp xã.

++ Báo cáo kết quả giám sát cơ sở an toàn dịch bệnh.

-  Số lượng hồ sơ:  01 bộ.


Yêu cầu - điều kiện

- Thực hiện các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh động vật.

- Xây dựng và thực hiện giám sát dịch bệnh động vật.

- Không xảy ra dịch bệnh động vật theo quy định.

- Hoạt động thú y tại cơ sở thực hiện theo quy định của Luật thú y.


Căn cứ pháp lý

- Luật Thú y 2015.

- Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT, ngày 02/06/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh.

- Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.


Kết quả thực hiện - Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật. - Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật: 05 (năm) năm kể từ ngày cấp.
Biểu mẫu đính kèm  - Báo cáo kết quả giám sát dịch bệnh động vật trên cạn   -  Tải file
 - Báo cáo điều kiện cơ sở an toàn dịch bệnh trên cạn  -  Tải file
 - Báo cáo điều kiện cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản   -  Tải file
 - Văn bản đề nghị  -  Tải file
 - Đơn đăng ký chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật   -  Tải file