CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Thẩm định dự án, thiết kế cơ sở xây dựng công trình năng lượng, dầu khí
Lĩnh vực Lĩnh vực điện
Cơ quan thực hiện Sở Công Thương
Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi hoặc qua hệ thống bưu điện
- Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi (địa chỉ: 54 - Hùng Vương – TP Quảng Ngãi – tỉnh Quảng Ngãi)
- Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng: từ 7h15 đến 11h15
Chiều: từ 13h30 đến 16h30

Trình tự thực hiện

Bước 1:  Tổ chức, công dân đến nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi hoặc gửi qua hệ thống Bưu điện, cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đúng và đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ: công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để  người đến nộp hồ sơ bổ sung hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2: Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ trình thẩm định, Sở Công Thương có thông báo bằng văn bản đến chủ đầu tư yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không đúng quy định).

Tổ chức, cá nhân chỉnh lý hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu thông báo và nộp lại hồ sơ. Trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan thẩm định, nếu người đề nghị thẩm định không thực hiện việc bổ sung hồ sơ thì Sở Công Thương dừng việc thẩm định, người đề nghị thẩm định trình thẩm định lại khi có yêu cầu.

Thời gian chờ bổ sung hồ sơ không tính trong thời gian thẩm định hồ sơ. Thời gian bắt đầu thẩm định hồ sơ được tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 3: Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ:

- Trường hợp Sở Công Thương trực tiếp thẩm định: Sở Công Thương phát hành văn bản thẩm định và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Trường hợp Sở Công Thương yêu cầu Chủ đầu tư lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm tra phục vụ cho công tác thẩm định:

Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương có văn bản thông báo các nội dung cần thẩm tra để Chủ đầu tư lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị tư vấn thẩm tra. Chủ đầu tư  có trách nhiệm đánh giá đối với Báo cáo kết quả thẩm tra do tư vấn thực hiện và gửi Báo cáo kết quả thẩm tra về Sở Công Thương để làm cơ sở thẩm định.

- Trường hợp Chủ đầu tư  tự tổ chức thẩm tra trước khi trình thẩm định:

Sở Công Thương xem xét việc sử dụng kết quả thẩm tra để phục vụ cho công tác thẩm định

 Bước 4: 

Tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, xuất trình giấy hẹn để nhận kết quả.

Người nhận kết quả đến nộp tiền phí, lệ phí thẩm định tại bộ phận kế toán Văn phòng Sở Công Thương.

Căn cứ  vào biên lai nộp tiền, công chức trả hồ sơ đã thẩm định cho người nhận hồ sơ.


Thời hạn giải quyết

- Thời gian thẩm định dự án: không quá 30 ngày đối với dự án nhóm B, không quá 20 ngày đối với dự án nhóm C và dự án chỉ cần lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Thời gian thẩm định thiết kế cơ sở: không quá 20 ngày đối với dự án nhóm B, không quá 15 ngày đối với dự án nhóm C kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện Tổ chức
Phí

Phí thẩm định dự án và thiết kế cơ sở được tính trong tổng mức đầu tư của dự án theo quy định tại Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm điịnh Thiết kế cơ sở.

Lệ Phí Không có
Thành phần hồ sơ

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Tờ trình thẩm định (theo quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục II Nghị định số 59/2015/NĐ-CP) và danh mục hồ sơ trình thẩm định gồm:

2. Văn bản pháp lý, gồm:

- Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình (đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công) hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án sử dụng vốn khác);

- Quyết định lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc thông qua thi tuyển hoặc tuyển chọn theo quy định và phương án thiết kế được lựa chọn kèm theo (nếu có);

- Quyết định lựa chọn nhà thầu lập dự án;

- Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (quy hoạch 1/2000 đối với khu công nghiệp quy mô trên 20 ha) được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc giấy phép quy hoạch của dự án;

- Văn bản thẩm duyệt hoặc ý kiến về giải pháp phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

- Văn bản thỏa thuận độ cao tĩnh không (nếu có);

- Các văn bản thông tin, số liệu về hạ tầng kỹ thuật đô thị;

- Các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có).

3. Tài liệu khảo sát, thiết kế, tổng mức đầu tư (dự toán):

- Hồ sơ khảo sát xây dựng phục vụ lập dự án;

- Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm tổng mức đầu tư hoặc dự toán);

- Thiết kế cơ sở bao gồm bản vẽ và thuyết minh.

4. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu:

- Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập dự án, thiết kế cơ sở;

- Chứng chỉ hành nghề và thông tin năng lực của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gốc.


Yêu cầu - điều kiện Không có
Căn cứ pháp lý

- Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 130 tháng 6 năm  2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.

Quyết định số: 79/QĐ-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm điịnh Thiết kế cơ sở.


Kết quả thực hiện Văn bản thông báo kết quả thẩm định.
Biểu mẫu đính kèm  - Tờ trình thẩm định dự án của chủ đầu tư  -  Tải file