CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá
Lĩnh vực Lĩnh vực thuỷ sản
Cơ quan thực hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cách thức thực hiện

- Gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi hoặc nộp qua dịch vụ công trực tuyến  mức độ 3 tại địa chỉ: https://motcua.quangngai.gov.vn.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào giờ hành chính của tất cả các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết, thứ 7 và Chủ nhật).

Trình tự thực hiện

Bước 1. Nộp hồ sơ

- Nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi.

- Địa chỉ: số 54, Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Bước 2.  Kiểm tra, xử lý hồ sơ

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Chi cục Thủy sản kiểm tra thành phần hồ sơ và trả lời ngay khi tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn, nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

- Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng: Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, Chi cục Thủy sản  xem xét tính đầy đủ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để bổ sung;

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ, Chi cục Thủy sản tổ chức kiểm tra, đánh giá điều kiện cơ sở; trường hợp kiểm tra, đánh giá tại cơ sở không đáp ứng điều kiện, cơ sở thực hiện khắc phục; sau khi khắc phục cơ sở có văn bản thông báo đến Chi cục Thủy sản để tổ chức kiểm tra, đánh giá điều kiện cơ sở;

- Trường hợp hồ sơ và điều kiện cơ sở đạt yêu cầu, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra, đánh giá, Chi cục Thủy sản cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá theo Mẫu số 04.TC Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP.

Bước 3. Trả kết quả

Nhận kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi hoặc qua đường bưu điện.


Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ.

Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cá nhân
Phí

Chưa quy định.

Lệ Phí

Chưa quy định.

Thành phần hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện: Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận cở sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá theo Mẫu số 01.TC Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP; Bản thuyết minh điều kiện cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá theo Mẫu số 02.TC Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP.

+ Hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện: Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận cở sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá theo Mẫu số 03.TC Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP; Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá đã cấp.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


Yêu cầu - điều kiện Không có.
Căn cứ pháp lý

- Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 ngày 21/11/2017;

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản.


Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá theo Mẫu số 04.TC Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ.
Biểu mẫu đính kèm  - Mẫu số 01.TC   -  Tải file
 - Mẫu số 02.TC  -  Tải file
 - Mẫu số 03.TC   -  Tải file