CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Công bố mở cảng cá loại 2
Lĩnh vực Lĩnh vực thuỷ sản
Cơ quan thực hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cách thức thực hiện

- Gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi hoặc nộp qua dịch vụ công trực tuyến  mức độ 3 tại địa chỉ: https://motcua.quangngai.gov.vn.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào giờ hành chính của tất cả các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết, thứ 7 và Chủ nhật).

Trình tự thực hiện

Bước 1. Nộp hồ sơ

- Nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi.

- Địa chỉ: số 54, Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Bước 2.  Kiểm tra, xử lý hồ sơ

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra thành phần hồ sơ và trả lời ngay khi tổ chức quản lý cảng cá đến nộp hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn, nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức tổ chức quản lý cảng cá hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

- Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng: Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét tính đầy đủ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định,  thông báo tổ chức quản lý cảng cá biết để bổ sung;

- Trong thời hạn 06 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xem xét hồ sơ, tổ chức khảo sát thực tế tại cảng cá, quyết định công bố mở cảng cá theo Mẫu số 10.TC Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP. Trường hợp không công bố mở cảng cá, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

- Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày Quyết định công bố mở cảng cá được ban hành, Sở Nông nghiệp và PTNT có trách nhiệm thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Bước 3. Trả kết quả

Nhận kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi hoặc qua đường bưu điện.


Thời hạn giải quyết

06 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện Tổ chức
Phí Chưa quy định.
Lệ Phí Chưa quy định.
Thành phần hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị công bố mở cảng cá theo Mẫu số 09.TC Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ;

+ Văn bản cho phép đầu tư xây dựng cảng cá;

+ Nội quy, phương án khai thác cảng cá của cảng cá (bản chụp);

+ Quyết định thành lập Tổ chức quản lý cảng cá (bản chụp);

+ Biên bản nghiệm thu công trình cảng cá đã hoàn thành xây dựng đưa vào sử dụng kèm theo bản vẽ hoàn công;

+ Thông báo hàng hải về luồng của cảng và vùng nước trước cầu cảng;

+ Văn bản kiểm tra, xác nhận việc đã thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;

+ Văn bản nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


Yêu cầu - điều kiện

Không có


Căn cứ pháp lý

- Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 ngày 21/11/2017;

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản.


Kết quả thực hiện Quyết định công bố mở cảng cá theo Mẫu số 10.TC Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ.
Biểu mẫu đính kèm  - Mẫu số 09.TC  -  Tải file