CƠ QUAN THỰC HIỆN
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
81 Công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật
82 Công nhận làng nghề Lĩnh vực phát triển nông thôn
83 Công nhận làng nghề truyền thống Lĩnh vực phát triển nông thôn
84 Công nhận nghề truyền thống Lĩnh vực phát triển nông thôn
85 Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp (gồm công nhận: Cây trội; lâm phần tuyển chọn; rừng giống chuyển hóa; rừng giống; vườn cây đầu dòng) Lĩnh vực lâm nghiệp
86 Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn từ hai huyện trở lên) Lĩnh vực thuỷ sản
87 Công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật
88 Gia hạn giấy phép khai thác thuỷ sản Lĩnh vực thuỷ sản
89 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động liên quan đến đê điều Lĩnh vực đê điều
90 Hỗ trợ một lần sau đầu tư đóng mới tàu cá Lĩnh vực thuỷ sản