CƠ QUAN THỰC HIỆN
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
21 Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế tàu cá Lĩnh vực thuỷ sản
22 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ (hoặc Phiếu kiểm soát thu hoạch) cho lô nguyên liệu nhuyễn thể hai mảnh vỏ Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản
23 Cấp giấy chứng nhận đăng ký bè cá Lĩnh vực thuỷ sản
24 Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá Lĩnh vực thuỷ sản
25 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cải hoán Lĩnh vực thuỷ sản