CƠ QUAN THỰC HIỆN
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
31 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đóng mới Lĩnh vực thuỷ sản
32 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Lĩnh vực phân bón
33 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật
34 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y Lĩnh vực chăn nuôi và thú y
35 Cấp giấy phép cho các hoạt động trồng cây lâu năm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Lĩnh vực thủy lợi