CƠ QUAN THỰC HIỆN
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Cấp giấy phép khai thác khoáng sản Lĩnh vực khoáng sản
2 Cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Lĩnh vực khoáng sản
3 Cấp giấy phép nhận chìm ở biển Lĩnh vực biển và hải đảo (nhận chìm)
4 Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng (VLXD) thông thường và than bùn Lĩnh vực khoáng sản
5 Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án Lĩnh vực môi trường
6 Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất Lĩnh vực môi trường
7 Cấp lại Giấy phép nhận chìm ở biển Lĩnh vực biển và hải đảo (nhận chìm)
8 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận bị mất hoặc hư hỏng) Lĩnh vực môi trường
9 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn) Lĩnh vực môi trường
10 Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH Lĩnh vực môi trường
11 Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH Lĩnh vực môi trường
12 Chứng nhận cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành việc thực hiện các biện pháp xử lý triệt để theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg Lĩnh vực môi trường
13 Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản Lĩnh vực khoáng sản
14 Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản VLXD thông thường và than bùn Lĩnh vực khoáng sản
15 Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở Lĩnh vực đăng ký biện pháp đảm bảo
16 Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản Lĩnh vực khoáng sản
17 Gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Lĩnh vực khoáng sản
18 Gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biển Lĩnh vực biển và hải đảo (nhận chìm)
19 Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản VLXD thông thường và than bùn Lĩnh vực khoáng sản
20 Gia hạn quyết định giao khu vực biển Lĩnh vực biển và hải đảo