CƠ QUAN THỰC HIỆN
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Bổ nhiệm công chứng viên Lĩnh vực công chứng
2 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp Lĩnh vực giám định tư pháp
3 Bổ nhiệm lại công chứng viên Lĩnh vực công chứng
4 Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người được miễn tập sự hành nghề luật sư Lĩnh vực luật sư
5 Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người được đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư Lĩnh vực luật sư
6 Cấp giấy xác nhận có Quốc tịch Việt Nam Lĩnh vực quốc tịch
7 Cấp giấy xác nhận là người gốc Việt Nam Lĩnh vực quốc tịch
8 Cấp giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, Trung tâm tư vấn pháp luật Lĩnh vực trợ giúp pháp lý
9 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với những trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư quy định tại các điểm a, b, c, e và k khoản 1 Điều 18 của Luật Luật sư Lĩnh vực luật sư
10 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với những trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư quy định tại các điểm d và đ khoản 1 Điều 18 của Luật Luật sư Lĩnh vực luật sư
11 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với những trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư quy định tại các điểm g, h và i khoản 1 Điều 18 của Luật Luật sư Lĩnh vực luật sư
12 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài Lĩnh vực luật sư
13 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Lĩnh vực bán đấu giá tài sản
14 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Lĩnh vực trọng tài thương mại
15 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất Lĩnh vực giám định tư pháp
16 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật, danh sách thành viên hợp danh của Văn phòng Lĩnh vực giám định tư pháp
17 Cấp lại Thẻ công chứng viên Lĩnh vực công chứng
18 Cấp lại Thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý Lĩnh vực trợ giúp pháp lý
19 Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật Lĩnh vực tư vấn pháp luật
20 Cấp lại Thẻ đấu giá viên Lĩnh vực bán đấu giá tài sản